Bạn không thể sống trong khoảng chừng 3 phút nếu không có không khí, 3 ngày không có nước và 3 tuần

Bạn không thể sống trong khoảng chừng 3 phút nếu không có không khí, 3 ngày không có nước và 3 tuần

Bạn không thể sống trong khoảng chừng 3 phút nếu không có không khí, 3 ngày không có nước và 3 tuần

Facebook chat